Statut

Fundacja Polska Rodzina

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Polska Rodzina – zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez: Andrzeja Łojowskiego zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pauliny Wąsowicz w Olsztynie, przy ulicy Kajki 7/7, za numerem repertorium A numer 526 /2016 z dnia 1.04.2016 roku.
2. Fundacja działa ma podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. ( Dz.U.2016.40) oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”. 

§ 2.

1. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn.

§ 4.

Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy dla Rodziny i Polityki Społecznej.

§ 5.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami RP.

§ 6.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 7.

Fundacja używa pieczęci prostokątnej z napisem: Fundacja Polska Rodzina

§ 8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia, jak również przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 9.

Fundacja została powołana w celach:
1) Wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności w zakresie wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia oraz kształtowania osobowości i pozytywnych postaw obywateli w społeczeństwie,
2) Prowadzenia działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka,
3) Doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych celem przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
4) Wspierania osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, w tym przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu (izolacji społecznej),
5) Działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych w życiu publicznym,
6) Doskonalenia form kształcenia w placówkach publicznych jak i niepublicznych,
7) Wspierania jednostek samorządu terytorialnego przy prowadzeniu szkół i placówek oświatowych,
8) Realizacji wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
9) Rozpowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
10) Popularyzacji kultury fizycznej i sportu,
11) Propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej,
12) Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom zastępczym,
13) Prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań fundacji,
14) Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji,
15) Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych,
16) Działania na rzecz osób starszych,
17) Udzielania fachowej pomocy psychologicznej,
18) Ochrony praw człowieka i równego traktowania w szczególności praw kobiet i mniejszości,
19) Ochrony praw zwierząt,
20) Ochrony środowiska i ochrony klimatu,
21) Przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym.

§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania: 

1) Prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów,
2) Prowadzenie różnego rodzaju szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
3) Prowadzenie centrów wspierania organizacji pozarządowych,
4) Współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami samorządu lokalnego oraz osobami i instytucjami,
5) Prowadzenie opieki dla dzieci i młodzieży,
6) Współpracę z organizacjami, w szczególności zajmującymi się problematyką edukacji, wychowania i resocjalizacji jak i rodzicielstwa zastępczego w Polsce, jak i za granicą,
7) Prowadzenie kampanii społecznych, w szczególności promujących postawę rozwoju człowieka przez pogłębianie wiedzy na temat różnych dziedzin życia, promujących rodzicielstwo zastępcze,
8) Wspieranie rodzin zastępczych,
9) Prowadzenie działalności naukowo-badawczej zmierzającej do podniesienia wiedzy z zakresu problemów społecznych związanych z poznawaniem i zapobieganiem zjawiskom sieroctwa, osamotnienia i odrzucenia,
10) Tworzenie i prowadzenie szkół i kursów nauki zawodu dla dzieci i młodzieży.
11) Organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, zjazdach naukowych oraz kursach szkoleniowych dla rodziców zastępczych,
12) Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności, uczciwości i sumienności wśród rodzin zastępczych,
13) Wydawanie własnych publikacji, działalność wydawniczą,
14) Organizowanie wypoczynku dla rodzin zastępczych,
15) Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak konkursy, aukcje, loteriei zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych,
16) Organizowanie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe i odzież rodzin zastępczych.
17) Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących rodziny zastępcze jak i ich podopiecznych poprzez imprezy o charakterze kulturalnym i towarzysko-rekreacyjnym,
18) Organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego, rehabilitacyjnego,
19) Prowadzenie poradni psychologicznej dla dzieci i dorosłych,
20) Prowadzenie kampanii i akcji społecznych mających na celu zwrócenie uwagi na problem zdrowia psychicznego polskiego społeczeństwa,
21) Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z psychologiem dostosowanych do coraz częstszych problemów natury psychicznej społeczeństwa,
22) Organizowanie grup wsparcia,
23) Organizacja i prowadzenie programów mających na celu przywrócenie osób dotkniętych problemem natury psychologicznej oraz ich rodzin do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie,
24) Edukacja społeczna dotycząca problemów psychologicznych,
25) Prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla defaworyzowanych grup społecznych,
26) Organizowanie akcji informacyjnych, konferencji, spotkań publicznych mających na celu popularyzację problemu ochrony praw człowieka i równego traktowania wszystkich obywateli,
27) Wspieranie osób, których prawa są łamane poprzez zapewnienie im opieki psychologicznej, prawnej oraz pomocy społecznej,
28) Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, oraz pomoc prawną w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność wszystkich obywateli, w różnorodnych dziedzinach życia społecznego,
29) Edukację w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, antydyskryminacji i tolerancji ze względu na rasę, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, religię,
30) Organizację warsztatów, spotkań tematycznych, wykładów, prelekcji, konkursów, festiwali, wystaw i wydarzeń artystycznych poświęconych prawom człowieka i równego traktowania,
31) Przeprowadzanie akcji wspierających ratowanie bezdomnych zwierząt,
32) Prowadzenie kampanii społecznych, akcji informacyjnych, akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych zwierząt,
33) Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji,
34) Prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem zdrowych zwierząt dla dzieci i dorosłych, z problemami emocjonalnymi,
35) Prowadzenie kampanii, szkoleń, wykładów, konferencji na rzecz ochrony środowiska,
36) Promowanie i upowszechnianie odnawialnych źródeł energii,
37) Wskazywanie metod, tworzenie możliwości, inspirowanie oraz podejmowanie praktycznych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego,
38) Organizowanie i pomoc w organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, spotkań, warsztatów, wystaw, targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim sprzyjających prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej,
39) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji w szczególności dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych, samorządów studenckich, samorządów zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, związków wyznaniowych, ruchów społecznych z zakresu praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym,
40) Upowszechnianie ideologii praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym.

§ 10a.

Zakres prowadzonej działalności pożytku publicznego:

1. nieodpłatnej:

1) prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów,

2) prowadzenie różnego rodzaju szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno- pedagogicznych, placówek opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

3) wspieranie rodzin zastępczych. Organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, zjazdach naukowych oraz kursach szkoleniowych dla rodziców zastępczych. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności, uczciwości i sumienności wśród rodzin zastępczych. Współpraca z organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami samorządu lokalnego oraz osobami i instytucjami. Organizowanie wypoczynku dla rodzin zastępczych. Współpracę z organizacjami, w szczególności zajmującymi się problematyką edukacji, wychowania i resocjalizacji jak i rodzicielstwa zastępczego w Polsce, jak i za granicą. Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących rodziny zastępcze jak i ich podopiecznych poprzez imprezy o charakterze kulturalnym i towarzysko- rekreacyjnym. Prowadzenie centrów wspierania organizacji pozarządowych. Prowadzenie kampanii społecznych, w szczególności promujących postawę rozwoju człowieka przez pogłębianie wiedzy na temat różnych dziedzin życia, promujących rodzicielstwo zastępcze. Organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego, rehabilitacyjnego,

4) prowadzenie działalności naukowo- badawczej zmierzającej do podniesienia wiedzy z zakresu problemów społecznych związanych z poznawaniem i zapobieganiem zjawiskom sieroctwa, osamotnienia i odrzucenia,

5) prowadzenie opieki dla dzieci i młodzieży.

2. odpłatnej:

1) prowadzenie różnego rodzaju szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno- pedagogicznych, placówek opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

2) organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego, rehabilitacyjnego.

§ 11.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 12.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej w wysokości 1000zł (słownie: jeden tysiąc złotych zł 00/100), wymieniony w akcie notarialnym o jej ustanowieniu.

§ 13.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14.

Dochody Fundacji pochodzą z:

1)     darowizn, spadków i zapisów,

2)     dotacji, subwencji i grantów,

3)     dochodów ze zbiórek publicznych,

4)     dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

5)     dochodów z możliwej działalności gospodarczej Fundacji,

6)     odsetek bankowych,

7)     przychodów z odpłatnej działalności w tym pożytku publicznego.

§ 15.

Dochody z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji jest zobowiązany złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 16a.

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”.

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA 

§ 17.

Organami fundacji są:

1) Rada Fundatorów,

2) Zarząd Fundacji.

Rada Fundatorów

§ 18.

Rada Fundatorów jest organem opiniodawczym Fundacji.

§ 19.

1. W skład Rady Fundatorów wchodzą:
a) członek stały – Fundator,
b) członkowie niestali – osoby czasowo powołane do pełnienia funkcji w Radzie Fundatorów.
c) organ liczy co najmniej 2 osoby.

§ 20.

1. Rada Fundatorów może powołać do pracy w Radzie Fundatorów, jako członków niestałych, osoby spośród grona sponsorów, darczyńców Fundacji lub osób w inny sposób wspierających idee Fundacji.
2. Powołanie członka niestałego do Rady Fundatorów następuje na okres od 1 roku do 3 lat.
3. Członkowie niestali mogą być powoływani do składu Rady Fundatorów wielokrotnie.
4. Z członkami Rady Fundatorów mogą zostać zawarte umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne.

§ 21.

1. Rada Fundatorów może odwołać jej członka niestałego.
2. Odwołanie członka Rady Fundatorów następuje w głosowaniu tajnym.

§ 22.

1. Ustanie członkostwa w Radzie Fundatorów następuje przez:
1) rezygnację złożoną na piśmie Prezydentowi Rady, a w przypadku Prezydenta Rady – Radzie Fundatorów;
2) odwołanie członka Rady Fundatorów w przypadkach wskazanych w § 21. Statutu;
3) śmierć członka Rady Fundatorów;
4) zakończenie kadencji członka niestałego Rady Fundatorów.
2. Członek Rady Fundatorów, którego członkostwo ustało z innych przyczyn niż śmierć, zobowiązany jest niezwłocznie wywiązać się z zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji.

 

§ 23.

Członkowie niestali Rady Fundatorów posiadają te same prawa i obowiązki co członkowie stali, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 24.

W każdym miesiącu kalendarzowym członkom Rady Fundatorów w związku z wykonywaniem obowiązków członka Rady Fundatorów może zostać wypłacone wynagrodzenie, które jest ustalane przez Zarząd Fundacji.

§ 25.

Rada Fundatorów: 

1) dokonuje miesięcznej i okresowej oceny działalności Fundacji,

2) określa kierunki działania Fundacji,

3) zatwierdza roczne i wieloletnie programy działania Fundacji ustalane przez Zarząd,

4) opiniuje roczne sprawozdania Zarządu,

5) zajmuje stanowisko w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

6) wspomaga Zarząd w bieżącej realizacji celów Fundacji.

§ 26.

1. Rada Fundatorów wybiera z grona członków stałych Rady Fundatorów Prezydenta Rady Fundatorów, zwanego dalej „Prezydentem”.

2. Kadencja Prezydenta trwa trzy lata.

3. Stanowisko Prezydenta można piastować wielokrotnie.

§ 27.

1. Prezydent kieruje pracami Rady Fundatorów.

2. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezydenta, Rada Fundatorów wybiera inną osobę do sprawowania tej funkcji.

3. W przypadku śmierci Fundatora kompetencje jemu zastrzeżone w statucie Fundacji są wykonywane przez Radę Fundatorów, z tym że Rada Fundatorów nie ma prawa odwoływania swoich stałych członków, a prawo powoływania nowych członków do składu Rady jest dokonywane na drodze kooptacji w formie uchwały Rady.

§ 28.

1. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Każdy członek Rady Fundatorów ma jeden głos.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady Fundatorów

4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezydenta.

§ 29.

1. Rada Fundatorów obraduje na posiedzeniach zwoływanych, co najmniej raz w miesiącu.

2. Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje Prezydent z własnej inicjatywy, na wniosek Prezesa Fundacji lub członka Rady Fundatorów.

Zarząd Fundacji

§ 30.

1. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji składa się z 2–5 członków, w tym Prezesa Zarządu, zwanego „Prezesem Fundacji”, Wiceprezesa Zarządu, zwanego „Wiceprezesem Fundacji”, oraz pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu może używać tytułu „Prezes Fundacji”, a Wiceprezes Zarządu – tytułu „Wiceprezes Fundacji”, także podczas reprezentowania Fundacji na zewnątrz.

§ 31.

1. Powołania członków Zarządu dokonuje Fundator z uwzględnieniem postanowień ust. 2.

2. Pierwszym Prezesem Fundacji jest Fundator, Pierwszego Wiceprezesem Fundacji jest Patrycja Łojowska.

3. Na miejsce członka Zarządu, którego członkostwo ustało Fundator powołuje nowego Członka Zarządu.

4. Ta sama osoba może być wielokrotnie powołana w skład Zarządu.

§ 32.

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Do zadań Prezesa Zarządu należy w szczególności prowadzenie bieżących spraw Fundacji, a także czuwanie nad wykonywaniem uchwał Zarządu.

§ 33.

Fundator może odwołać członka Zarządu z pełnionej funkcji w przypadku:

1) naruszenia postanowień Statutu,

2) niewypełniania obowiązków wynikających z pełnionej funkcji,

3) z każdego innego powodu, w szczególności zachowania, które godzi w dobre imię Fundacji lub osłabia społeczne zaufanie do niej.

§ 34.

1. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje przez:

1) rezygnację złożoną na piśmie Prezesowi Fundacji, a w przypadku Prezesa Fundacji – Radzie Fundacji;

2) odwołanie członka Zarządu w przypadkach wskazanych w § 33. Statutu;

3) śmierć członka Zarządu.

2. Członek Zarządu, którego członkostwo ustało z innych przyczyn niż śmierć, zobowiązany jest niezwłocznie wywiązać się z zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji.

§ 35.

Zarząd Fundacji w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
2) zakłada placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze,
3) zarządza majątkiem Fundacji,
4) przedkłada Radzie Fundatorów roczne sprawozdania z działalności Fundacji,
5) sporządza roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
6) przyjmuje subwencje, dotacje, granty, darowizny, spadki i zapisy,
7) przesyła sprawozdania roczne z pracy Fundacji zaopiniowane przez Radę Fundatorów właściwemu ministrowi w terminie wynikającym z ustawy o fundacjach, jak również udostępnia sprawozdanie do publicznej wiadomości.

§ 36.

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Fundacji.

§ 37.

Prezes Fundacji zwołuje posiedzenia Zarządu na wniosek członka Zarządu, Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy.

§ 38.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub być zatrudnieni na podstawie innych stosunków prawnych.

2. Prezes Fundacji zawiera z członkami Zarządu umowy w sprawie ich zatrudnienia w Fundacji, a z Prezesem Fundacji umowę taką zawiera Wiceprezes Fundacji.

3. Wynagrodzenie członków Zarządu będzie wypłacane bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatorów na fundusz założycielski Fundacji.

§ 39.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest samodzielnie Prezes Fundacji lub Wiceprezes Fundacji

2. Pozostali członkowie Zarządu reprezentują Fundację w ten sposób, że do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji konieczne jest współdziałanie członka Zarządu i Prezesa Fundacji lub Wiceprezesa Fundacji.

V. ZMIANA STATUTU 

§ 40.

Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 42.

1. Decyzję o połączeniu z inną pozarządową fundacją lub przystąpieniu do spółki podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

2. W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji.

§ 43.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§ 44.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

§ 45.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z uwzględnieniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanych w tym celu przez Fundatora.

26.08.2020 Andrzej Łojowski