Wspólne dobro.

Wspólne dobro.

Projekt realizowany od: od: 2022-10-01 do: 2023-06-30

„Wspólne dobro.” nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22 realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”

Numer i nazwa Poddziałania:RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego: 9iv – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

Umowa uczestnictwa

Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załącznik nr 2 do Regulaminu WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW

Załącznik nr 3 do Regulaminu DANE UCZESTNIKÓW OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE

Załącznik nr 3a STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 4 do Regulaminu DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załącznik nr 4a do Regulaminu DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Załącznik nr 5 do Regulaminu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 6 do Regulaminu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Plakat informacyjny

Plakat promocyjny