Statut

Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Rodzinka"

Wrocławska 2 lok. 2, 10-248 Olsztyn

Rozdział I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

Definicje

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) Poradni – należy przez to rozumieć placówkę oświatową działającą pod nazwą Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Rodzinka,

2) osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć FUNDACJA POLSKA RODZINA, z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Wrocławskiej 2 lok. 2, 10-248 Olsztyn, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 0000618971,

3) ewidencji – należy przez to rozumieć ewidencję placówek oświatowych prowadzoną przez Miasto Olsztyn,

4) organie ewidencyjnym – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Olsztyn

5) dotacji – należy przez to rozumieć dotację z budżetu miasta, o której mowa w przepisach art. 90 ust. 1 a ustawy o systemie oświaty i która jest przeznaczana na działalność Poradni w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju,

6) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).

7) pracownikach – należy przez to rozumieć osoby pozostające w stosunku zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy, osoby świadczące na rzecz Poradni usługi lub wykonujące dzieło na podstawie przepisów umów cywilnoprawnych, w tym osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, w ramach, której świadczą usługi na rzecz Poradni,

8) Prezesie Fundacji – należy przez to rozumieć osobę zajmującą stanowisko Prezesa Fundacji Polska Rodzina

9) zespole opiniującym – należy przez to rozumieć zespół specjalistyczny powoływany przez dyrektora poradni w celu wydania opinii przez Poradnię, a w szczególności zespół opiniujący, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 29 października 2013 r.) oraz w stosowanych odpowiednio do niepublicznych placówek: rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z dnia 30 września 2008 r.).

10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

11) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Poradni,

Rozdział II

PROWADZENIE I FINANSOWANIE PORADNI

§2

Nazwa i miejsce prowadzenia Poradni

1. Poradnia nosi nazwę Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Rodzinka.

2. Miejscem prowadzenia Poradni jest lokal nr 2 przy ulicy Wrocławskiej 2 w Olsztynie.

3. Adres miejsca prowadzenia Poradni wskazywany jest przez osobę prowadzącą, która wyposaża Poradnię w lokal, w którym prowadzona jest działalność statutowa Poradni oraz niezbędne środki dydaktyczne i sprzęt.

4. Poradnia używa pieczęci z nazwą:

NIEPUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
RODZINKA

1. Wrocławska 2/2, 10-248 Olsztyn


§3

Forma organizacyjna Poradni

1. Poradnia jest niepubliczną placówką oświatową, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

2. Osobą prowadzącą poradnię jest Fundacja Polska Rodzina, z siedzibą w Olsztynie.

3. Poradnia jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką osoby prowadzącej, która nie posiada osobowości prawnej. Poradnia, ze względu na brak dostatecznego wyodrębnienia gospodarczego i prawnego ze struktur podmiotu prowadzącego, nie jest odrębnym od osoby prowadzącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

 §4

Zadania osoby prowadzącej

1. Osoba prowadząca w zakresie swojej działalności zapewnia obsługę prawną, administracyjną i księgową Poradni, merytoryczną i finansową, która może być prowadzona łącznie z obsługą innych placówek oświatowych założonych przez osobę prowadzącą.

2. Osoba prowadza sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Poradni, w tym nad prawidłowością wydatkowania dotacji otrzymywanych na działania statutowe Poradni w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju zapewniając odpowiednią obsługę prawną i finansową w tym zakresie.

3. Osoba prowadza dokonuje wymaganych prawem czynności związanych z wpisem Poradni do ewidencji placówek oświatowych, zawiera umowy cywilnoprawne na rzecz Poradni, zapewnia warunki lokalowe oraz wyposaża lokal w środki niezbędne do działania Poradni oraz ponosi odpowiedzialność za działania i zobowiązania Poradni. , ustala budżet poradni oraz cennik usług Poradni, zasady pracy oraz regulamin wynagradzania pracowników Poradni, akceptuje plan pracy Poradni, Kieruje pracami remontowo – inwestycyjnymi na terenie Poradni.

 §5

Zatrudnianie pracowników Poradni

1. Poradnia jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Poradni, zaś Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy.

2. Za Poradnię czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Poradni. Czynności przekraczające zwykły zarząd w szczególności w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników Poradni, o sposobie zatrudniania pracowników, ich wynagradzania oraz szczegółowego zakresu ich obowiązków, wymagają uzgodnienia z osobą prowadzącą.

 §6

Finansowanie Poradni

1. Środki przeznaczone na działalność statutową Poradni pochodzą m.in. z dotacji budżetowych przeznaczonych na prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju oraz z prowadzonej działalności usługowej, w szczególności w postaci konsultacji indywidualnych i zbiorowych, działalności diagnostycznej, terapeutycznej oraz edukacyjnej, w tym prowadzenia szkoleń i warsztatów, usług poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego dla dzieci, młodzieży, a także poradnictwa dla rodziców i nauczycieli, a ponadto usług w postaci opiniowania uczniów w sytuacjach ubiegania się o wydanie opinii na podstawie ustawy o systemie oświaty.

2. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 Poradnia świadczy usługi określone w niniejszym statucie odpłatnie. Wysokość wynagrodzenia za usługi ustalana jest przez osobę prowadzącą, a wynagrodzenie stanowi jej przychód.

3. Z zastrzeżeniem ust. 5, środki, o których mowa w ust. 1, przeznaczane są na pokrycie kosztów i wydatki związane z prowadzeniem działalności, w tym na zapewnienie, utrzymanie i wyposażenie lokalu, wynagrodzenia dla pracowników, zakup środków i pomocy dydaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, organizację szkoleń i warsztatów oraz działalność informacyjną dotyczącą Poradni, obsługę prawno-finansową.

4. Dyrektor Poradni w porozumieniu z osobą prowadzącą decyduje o sposobie wykorzystania środków, o których mowa w ust. 1 oraz odpowiada za prawidłowość ich rozliczenia zgodnie z przepisami właściwych ustaw. Z zastrzeżeniem ust. 5, osoba prowadząca może przeznaczyć część środków wypracowanych w ramach Poradni na cele statutowe innej prowadzonej przez nią placówki oświatowej, a także dofinansowywać działania Poradni ze środków wypracowanych przez inne prowadzone przez niego placówki oświatowe.

5. Środki pochodzące z dotacji budżetowej Powiatu Olsztyńskiego na wczesne wspomaganie rozwoju mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów i wydatków poniesionych w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju w ramach działalności Poradni na rzecz dzieci z Powiatu Olsztyńskiego i innych powiatów, z Miasta Olsztyn.

6. Budżet Poradni mogą zasilać dodatkowo inne dotacje i darowizny.

7. Finansowanie korzystania z usług Poradni może pochodzić z wpłat indywidualnych osób.

Rozdział III

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI

§7

Cele i zadania Poradni

1. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pomocy logopedycznej, pomocy fizjoterapeutycznej i rehabilitacyjnej i innej wspomagającej rozwój a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Poradnia prowadzi diagnozę i terapię dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami, a ponadto prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

3. Poradnia wspomaga inne placówki oświatowe w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4. Do zadań Poradni należy w szczególności:

5. a) diagnoza i poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz inne w zakresie możliwości Poradni oraz zapotrzebowania ze strony dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli;

6. b) udzielanie pomocy diagnostyczno – terapeutycznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi trudnościami w nauce oraz pomocy merytorycznej i prawno-organizacyjnej rodzicom i nauczycielom tych dzieci;

7. c) diagnozę i terapię dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami;

8. d) rozpowszechnianie wśród rodziców, nauczycieli i dzieci wiedzy na temat dysleksji i innych problemów szkolnych oraz sposobów radzenia sobie z nimi,

9. e) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,

10. f) prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;

11. g) prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

12. h) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej;

13. i) współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi, organizacjami i instytucjami, szkołami, przedszkolami, szkołami wyższymi, stowarzyszeniami i mediami;

14. j) organizuje i prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria oraz konferencje naukowe;

15. k) wspomaga wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny.

16. Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności poprzez diagnozę, konsultacje, terapię, działalność edukacyjną i informacyjną, doradztwo, mediację, działalność profilaktyczną i informacyjną.

17. Zadania, o których mowa w ust. 4, Poradnia realizuje we współpracy z rodzicami, nauczycielami przedszkoli, szkół lub innych placówek oświatowych, pracownikami Poradni oraz innymi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami.

18. Efektem działań statutowych Poradni może być w szczególności wydanie opinii, objęcie dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli bezpośrednią pomocą psychologiczno – pedagogiczną w tym wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą ich rodzicami.

 §8

Realizacja zadań Poradni

1. Poradnia może realizować zadania poprzez:

2. badania diagnostyczne, w tym: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, fizjoterapię, terapie SI;

3. zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, psychologiczne, fizjoterapię i terapie SI;

4. zajęcia socjoterapeutyczne;

5. inne rodzaje terapii;

6. warsztaty aktywujące do wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu oraz zajęcia przygotowujące do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy;

7. zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe i treningowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

8. prelekcje i wykłady dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

9. porady, konsultacje, instruktaże;

10. działalność profilaktyczną;

11. działalność informacyjną;

12. udział w innych przedsięwzięciach związanych z zadaniami statutowymi.

 §9

Opiniowanie w Poradni

1. Poradnia wydaje opinie w szczególności w sprawach:

2. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;

3. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

4. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;

5. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

6. udzielanie opinii o potrzebie indywidualnego programu lub toku nauki;

7. dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w gimnazjum do indywidualnych potrzeb ucznia;

8. dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia;

9. dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacji zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia;

10. innych, określonych w przepisach prawa.

 §10

Zadania zespołu opiniującego

1. W Poradni działa zespół opiniujący o potrzebie:

2. dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia;

3. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

4. innych wynikających z potrzeb środowiskowych i możliwości Poradni.

5. Zespół opiniujący powołuje Dyrektor Poradni. Członkowie zespołu opiniującego zobowiązani są do zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących spraw poruszanych na posiedzeniach. 

§11

Pracownicy Poradni 

1. W Poradni zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni specjaliści, oraz niepedagogiczni, w tym pracownicy obsługi w zależności od potrzeb Poradni.

2. Do zadań pracowników pedagogicznych należy w szczególności:

3. a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie zaburzeń funkcjonowania, potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron badanych,

4. b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i wspierających wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

5. c) wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w działaniach profilaktyczno-wychowawczych,

6. d) prowadzenie działań terapeutycznych,

7. e) działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację szkoleń, warsztatów i innych form doskonalenia.

8. Pracownicy wykonują zadania na podstawie m.in.: umowy o pracę, zlecenia, o świadczenie usług.

9. Wszyscy pracownicy Poradni zobowiązani są do:

1. wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością,

2. przestrzegania niniejszego Statutu i zasad organizacji pracy w Porani,

3. dbałości o dobro i renomę Poradni, ochrony jej mienia,

4. przestrzegania czasu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych

10. do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących interesantów Poradni.

11. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określają właściwe przepisy prawa w tym kodeks pracy (ustawa z 26 czerwca 1974 r.), niniejszy Statut, a także umowa stanowiąca podstawę wykonywania zadań.

 §12

Opinie wydawane przez Poradnię

1. Zespoły Opiniujące wydają opinie w sprawach:

2. a) psychofizycznej dojrzałości dziecka do wcześniejszego podjęcia nauki szkolnej, zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

3. b) potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, zgodnie z art. 16 ust. 4b ustawy o systemie oświaty,

4. c) spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub nauki, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, zgodnie z art. 16 ust. 10 pkt 1 ustawy o systemie oświaty,

5. d) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, zgodnie z art. 71 b ust. 3b ustawy o systemie oświaty oraz opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się na podstawie § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r.) wydanego na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

6. e) zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r.) wydanego na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

7. f) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z art. 71 b ust. 3a ustawy o systemie oświaty,

8. g) innych sprawach przewidzianych przepisami prawa oraz w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci.

9. Opinię wydaje się na wniosek rodziców dziecka, zaś w przypadkach pełnoletniego ucznia – na jego wniosek.

10. Osoba składająca wniosek, o której mowa w ust. 2, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szkole lub placówce.

11. Opinia powinna być wydana w ciągu 30 dni od zgłoszenia kompletnego wniosku, zaś w uzasadnionych wypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni.

12. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędna jest przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza. 

§13

Zespół opiniujący

1. Dyrektor Poradni (lub inny wyznaczony przez niego pracownik pedagogiczny Poradni) powołuje zespoły opiniujące, które wydają opinie, o których mowa w § 13 niniejszego statutu.

2. W skład zespołu opiniującego wyznaczani są pracownicy posiadający kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda oraz inni specjaliści zatrudnieni w Poradni lub powoływani ad hoc, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

3. Członkowie zespołu opiniującego, o których mowa w ust. 2, opracowują diagnozę w zakresie posiadanej specjalności oraz uczestniczą w przygotowywaniu wieloaspektowej diagnozy dotyczącej funkcjonowania dziecka.

4. Członkowie zespołu opiniującego, wydając opinię, kierują się dobrem dziecka oraz przestrzegają, w zakresie własnej specjalności, zasad profesjonalizmu i etyki zawodowej.

 §14

Wczesne wspomaganie rozwoju

1. W Poradni tworzone są zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności/zaburzeń w rozwoju psychoruchowym, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

2. Dzieci kierowane są do wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonego w Poradni na podstawie opinii wydanej przez zespół opiniujący Poradni lub zespół opiniujący (orzekający) innej poradni psychologiczno – pedagogicznej, spełniający wymagania przewidziane w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych.

3. Rodzice dziecka mogą brać udział w posiedzeniach zespołu opiniującego.

4. W celu finansowania wczesnego wspomagania rozwoju osoba prowadząca zwraca się o przyznanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju do organu ewidencyjnego. W przypadku uzyskania dofinansowania, rodzice dziecka korzystającego z wczesnego wspomagania rozwoju nie uiszczają opłat z nim związanych.

5. Wczesne wspomaganie rozwoju odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 29 października 2013 r.).

6. Dyrektor Poradni powołuje zespół ds. wczesnego wspomagania. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

  •  pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,
  • psycholog,
  • logopeda,
  • inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 §15

Procedury postępowania i przechowywanie dokumentacji

1. Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), pełnoletnich uczniów, zaś w zakresie problemów dydaktyczno – wychowawczych na wniosek nauczyciela/ Rady Pedagogicznej kierującej szkoły.

2. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

3. a) skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni,

4. b) dokumentację badań i przebiegu terapii,

5. c) dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni,

6. d) indywidualne dzienniki dzieci,

7. e) Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne,

8. f) zarządzenia i protokoły, w tym i protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych,

9. g) tygodniowy grafik zajęć terapeutycznych w formie papierowej i komputerowej,

10. h) Plan Pracy Poradni,

11. i) Plan Nadzoru Pedagogicznego,

12. j) akta osobowe pracowników,

13. k) inną dokumentację, która zgodna jest z odrębnymi przepisami oraz wskazaniami osoby prowadzącej Poradnię,

14. l) pisemną dokumentację zgód na przetwarzanie danych osobowych pracowników jak i osób korzystających z usług Porani.

15. Szczegółowy tryb postępowania w sprawie wniosków o wydanie opinii, innych zadań statutowych Poradni, sposobu i zakresu przechowywania danych osobowych oraz zasad wglądu do dokumentacji Poradni określają odrębne przepisy prawne oraz pozostające z nimi w zgodzie wewnętrzne przepisy Poradni.


Rozdział IV

ORGANY PORADNI

§16

Organy Poradni

1. Organami Poradni są:

2. a) Dyrektor Poradni,

3. b) Rada Pedagogiczna.

 §17

Zadania Dyrektora Poradni

1. Dyrektor Poradni w szczególności:

2. kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ja na zewnątrz,

3. sprawuje nadzór pedagogiczny,

4. realizuje uchwały Rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

5. kontroluje przestrzeganie dyscypliny pracy,

6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

7. dba o prawidłowy przebieg awansu zawodowego pracowników pedagogicznych zatrudnionych na umowę o pracę.

8. ubiega się o dotacje na działania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonego w Poradni

9. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz osobą prowadzącą.

 §18

Kompetencje Dyrektora i Wicedyrektora Poradni

W Poradni mogą  zostać zatrudnione osoby na stanowisko zastępców Dyrektora Poradni – wicedyrektorzy Poradni.

1. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:

2. zastępowanie Dyrektora w jego czynnościach podczas nieobecności,

3. inne zadania szczegółowe zlecone przez Dyrektora i zawarte w zakresie obowiązków wicedyrektora.

 §19

Rada Pedagogiczna

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I i II półrocza oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, osoby prowadzącej Poradnię, albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni.

3. Przewodniczący Rady prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego oraz przedstawiciele osoby prowadzącej. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.

4. Zwolnienie z posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywa się na podstawie pisemnego podania do Dyrektora Poradni wraz z uzasadnieniem. Członek Rady niezwolniony z obowiązku przez Dyrektora jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu na takich samych zasadach jak dotyczące nieobecności w pracy.

5. Dyrektor Poradni przedstawia radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru i ewaluacji wewnętrznej.

 §20

Kompetencje Rady Pedagogicznej

1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

2. Plan Pracy Poradni;

3. Plan Nadzoru Pedagogicznego;

4. zmiany dotyczące statutu;

5. propozycje Dyrektora Poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jego członków.

7. Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Rozdział V

ORGANIZACJA PRACY PORADNI

§21

Harmonogram pracy Poradni

1. Poradnia działa w ciągu całego roku kalendarzowego, z możliwością zarządzenia przerwy.

2. Poradnia jest czynna generalnie 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty. W wyjątkowych sytuacjach pracuje także w niedzielę

3. Czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni.

 §22

Inne kompetencje pracowników Poradni

Pracownicy pedagogiczni Poradni mogą realizować zadania statutowe w Poradni oraz w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.

 §23

Organizacja Poradni w danym roku szkolnym

1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa Plan Pracy Poradni, opracowany przez Dyrektora Poradni.

2. W Planie Pracy Poradni zamieszcza się w szczególności: przewidywaną liczbę pracowników Poradni. Liczba godzin i zajęć jest ustalana na bieżąco wg indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny.

3. Na podstawie zatwierdzonego Planu Pracy Poradni, Dyrektor Poradni z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy harmonogram pracy w formie grafiku.

Rozdział VI

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI

§24

Organizacja pracy w Poradni

1. Poradnią kieruje Dyrektor. Osoba prowadząca zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów i innych zależnie od potrzeb oraz pracowników obsługi.

2. Do ich zadań należy w szczególności:

3. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron badanych;

4. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych wobec uczniów, ich rodziców i nauczycieli;

5. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli;

6. wspieranie nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w działaniach profilaktyczno – wychowawczych;

7. prowadzenie działań terapeutycznych wynikających z potrzeb; działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację: szkoleń, warsztatów i innych form doskonalenia wynikających z potrzeb środowiska.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25

Zmiana i uchylenie statutu

1. Zmian statutu dokonuje w drodze uchwały osoba prowadząca.

2. Uchylanie statutu oraz nadanie Poradni nowego statutu następuje w drodze uchwały osoby prowadzącej.

3. Każdorazowa zmiana statutu oraz nadanie nowego statutu podlegają zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej przez organ ewidencyjny. Zmiany statutu zgłasza osoba prowadząca.

4. Statut jest dostępny w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Rodzinka, ul. Poprzeczna 13, lok.10, Olsztyn, a jego treść ogłoszona na stronie internetowej Poradni oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 §26

Moc obowiązująca

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 06 września 2016 r.