Polityka prywatności

Fundacja Polska Rodzina,
ul. Wrocławska 2 Lok. 2, 10-248 Olsztyn

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej.

Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie w Unii Europejskiej przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:

Fundacja Polska Rodzina, ul.  Wrocławska  2 Lok. 2, 10-248 Olsztyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000618971, NIP: 7393885570, REGON: 364489453 zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych”. 

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: sekretariat@polskarodzina.org lub

Fundacja Polska Rodzina, ul.  Wrocławska  2 Lok. 2, 10-248 Olsztyn z dopiskiem „RODO”.

Inspektor Danych Osobowych

Fundacja Polska Rodzina, ul.  Wrocławska  2 Lok. 2, 10-248 Olsztyn nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jakie mamy cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych?

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator Danych Osobowych, przetwarza Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez nas, ale także podczas kontaktów z nami, będą przetwarzane zawsze zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 oraz przepisami krajowymi.

Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

A. w celu objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dokumentacja psychologiczna/medyczna, informacje środowiskowe, ale także inne dane osobowe, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą nam przekazujesz lub którą uzyskaliśmy w związku z wykonywaniem przez nas naszej działalności.

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest: Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, art. 6 ust 1 lit. c – który umożliwia przetwarzanie jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

B. w celu wydania w formie pisemnej zaświadczenia/informacji/opinii/orzeczenia przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, art. 6 ust 1 lit. c – który umożliwia przetwarzanie jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

C. w celu podejmowania akcji edukacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) art. 6 ust. 1 lit. a, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

D. w celu wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.: wystawienia faktury VAT, dokumentów księgowych i dokonania rozliczeń podatkowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego, numer REGON, numery zezwoleń, koncesji, informacje zawarte w rejestrach publicznych, dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko oraz inne informacje,  jakie nam podasz;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

E. w celu rozpatrzenia spraw kierowanych bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych np. rozpatrzenie wniosków, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych, dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko oraz inne informacje,  jakie nam podasz;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, nawiązania współpracy między nami, ale także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

F. w celu archiwalnym i dowodowym, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię (imiona) i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umowy, świadczenia np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

Jak zrealizować prawo do wycofania zgody?

1.Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tą zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
2.Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
a) wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres:
Fundacja Polska Rodzina, ul. Wrocławska 2 Lok. 2, 10-248 Olsztyn

b) wysłać maila na adres: sekretariat@polskarodzina.org z dopiskiem „RODO”.
3.Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Wymóg podania danych osobowych

1.Podanie danych osobowych w celu bycia objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną lub wydania zaświadczenia/informacji/opinii jest wymogiem ustawowym.

2.Podanie jakichkolwiek danych osobowych w innych celach jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usługi świadczonej przez Administratora Danych Osobowych.

Czy prowadzimy zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

 Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

1.Twoje dane możemy przekazywać:

a) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.

2.W swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

a) podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny;

b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;

c) instytutom publicznym;

d) podmiotom świadczącym dla nas pomoc prawną, rachunkową, kadrową lub szkoleniową.

3.Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym jak m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa itp. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich?

Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane osobowe?

1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2.Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

a) trwania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale także po jej ustaniu – przez okres 20 lat;

b) do 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;

c) 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków;

d) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

3.Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.

4.Prawo do zapomnienia: Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

Jakie przysługują Tobie prawa?

1.Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:

  • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
  • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
  • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
  • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
  • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

 

2.Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3.Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Tobie ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4.Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych /zostały one wymienione w punkcie trzecim przedmiotowej Polityki prywatności/ w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

a) istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub;

b) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych.

W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

6.Swoje uprawnienia możecie zrealizować poprzez:

a) wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres:

Fundacja Polska Rodzina, ul.  Wrocławska  2 Lok. 2, 10-248 Olsztyn;

b) wysłać maila na adres: sekretariat@polskarodzina.org z dopiskiem „RODO”

Masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych                                  

 Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Postanowienia końcowe

1.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym m.in.:
a) Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679)
b) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
d) Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne

2.O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą mailową albo w ramach komunikaty na naszej stronie internetowej: www.polskarodzina.eu.

3.Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 21.10.2019 r.